Privacy policy & cookies

Voor Omniblonde is de bescherming van klantgegevens enorm belangrijk. Als onze klant zal je verschillende opties hebben om jouw persoonlijke gegevens te beheren en te controleren. Neem de tijd om onze privacy policy door te nemen, net zoals de algemene voorwaarden.

1. Algemeen

Omniblonde is gevestigd op Rampoortstraat 20, 3032 AH te Rotterdam. Omniblonde vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer uiterst belangrijk en wil haar klanten en de gebruikers van haar diensten zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met hun gegevens gebeurt. Omniblonde wil de klantgegevens veilig, respectvol en goed beheren om haar klanten beter van dienst te kunnen zijn en een zo goed mogelijke ervaring te bieden. Hieronder vind je informatie over welke gegevens Omniblonde verzamelt, waarom, hoelang en hoe je hierover controle hebt.

2. Toepassing

Deze Privacy Policy & cookies zijn toepassing op al onze klanten en op alle bezoekers van www.bookies.nl. De Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 (“Algemene Verordening Gegevensbescherming”), (“Privacywet”) en de (“Wet Elektronische Communicatie”) regelen de bescherming van je persoonsgegevens. 

Omniblonde streeft ernaar om haar plichten na te leven en de rechten van de klant te respecteren telkens wanneer Omniblonde persoonsgegevens verwerkt. 

3. Verwerking van persoonsgegevens en verantwoordelijkheden

Onder “persoonsgegevens” wordt het volgende verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”), met dien verstande dat als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een ID bewijs, zoals een naam, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn van een natuurlijk persoon.

De persoonsgegevens die Omniblonde verzamelt en verwerkt, betreffen in de eerste plaats de gegevens die de klant zelf invoert via de verschillende pagina’s van onze website(s) en die Omniblonde verkrijgt door het gebruik van onze website(s) en/of onze producten en/of diensten. Omniblonde treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten voor de doeleinden zoals beschreven in deze Cookie & Privacy Policy.

Dit neemt niet weg dat de klant een aantal verplichtingen heeft in verband met de verwerking van persoonsgegevens die de klant toelaat gebruik te maken van Omniblonde-producten en diensten. In die hoedanigheid dient de klant steeds waar nodig de wettelijk vereiste toestemmingen van de eindgebruikers te bekomen voor het verwerken van de persoonsgegevens door Omniblonde voor zover nodig in het kader van de producten en diensten van Omniblonde.

De gegevens die verzameld worden:

  1. Naam
  2. Naam bedrijf
  3. Contactgegevens: e-mailadres, telefoonnummer
  4. Demografische informatie: adres, postcode
  5. Financiële informatie zoals credit/debit kaart nummer, bankrekening
  6. IP-adres (automatically collected)
  7. Web browser type en versie (automatically collected)
  8. Operating System (automatically collected)
  9.   Een lijst van url’s van je activiteit op onze websites

4. Doeleinden

Omniblonde verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Zo gebruiken wij persoonsgegevens:

1).  Wanneer wij toestemming hebben gekregen;

2)  In het kader van de voorbereiding of uitvoering van ons contract of project;

3)  Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen;

4) Wanneer Omniblonde daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, zoals bijvoorbeeld, al naargelang het geval, het voeren van direct marketing, het voorkomen van fraude, het beheren van interne administratie of het bewaken van een passende netwerk- en informatiebeveiliging, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt Omniblonde persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

1) Om de aanvraag voor onze producten en diensten in behandeling te nemen.

Als je onze website bezoekt om informatie te verzamelen en/of aan te vragen over onze producten en diensten of wanneer je zich bijvoorbeeld aanmeldt voor de nieuwsbrief van Omniblonde, dan heeft Omniblonde je adresgegevens nodig. Alle informatie die Omniblonde in deze precontractuele fase over je ontvangt, gebruiken we alleen om je van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals je dat wilt. Ook wanneer je uiteindelijk beslist om klant te worden bij  Omniblonde, zal  Omniblonde je om een aantal persoonsgegevens vragen zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en (klantnummer). 

 Omniblonde gebruikt persoonsgegevens voor het opzetten, onderhouden en ondersteunen van producten en diensten en voor administratieve doeleinden.

1) Om nieuwsbrieven te versturen

Wij verzamelen je persoonsgegevens om een optimale, veilige en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Als je jezelf op onze nieuwsbrief abonneert, zullen we meer persoonsgegevens verzamelen en je persoonlijke gegevens worden gebruikt om marketingcommunicatie, die wij zien als relevant of interessant voor jou, via e-mail verzenden. Wanneer je deze berichten niet langer wenst te ontvangen, kun je je uitschrijven en zul je vanaf dat moment niet meer gecontacteerd worden omtrent de nieuwsbrief.

2) Om te informeren over (nieuwe) producten en diensten van  Omniblonde.

Omniblonde kan persoonsgegevens gebruiken om (schriftelijk, telefonisch of elektronisch) nieuwe producten, diensten of speciale acties aan te bieden waarvan Omniblonde meent dat die interessant kunnen zijn voor jou of jouw bedrijf. 

3) Om prestaties op te volgen

Omniblonde kan persoonsgegevens gebruiken om de producten en diensten te evalueren. Bijvoorbeeld: het vragen van feedback over diensten (bijvoorbeeld via marktonderzoek) en verzoek om reviews.

4) Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

In heel wat gevallen is  Omniblonde wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties, bijvoorbeeld in het licht van algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. 

5. Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse

Omniblonde kan anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van haar diensten. De gegevens die hierbij gebruikt worden zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die  Omniblonde uit deze analyses haalt, wordt gebruikt om het huidige producten- en dienstenportfolio te evalueren en deze aan te passen aan nieuwe ontwikkelingen.

6. Beveiliging

Omniblonde streeft er te allen tijde naar om persoonsgegevens en privacy te beschermen, zowel in het fysieke kantoor als op het netwerk van  Omniblonde. Wij dragen zorg voor passende organisatorische en technische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen.

De medewerkers van  Omniblonde worden opgeleid om correct om te gaan met vertrouwelijke gegevens. Ook wordt bij privacygevoelige projecten een inschatting gemaakt op het vlak van veiligheid en de bescherming van persoonsgegevens.  Omniblonde gebruikt allerlei technische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen. 

Het aantal medewerkers van Omniblonde dat toegang heeft tot persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Het bestaan en de inhoud van de persoonlijke communicatie die via het netwerk van Omniblonde verloopt (bijvoorbeeld: e-mailverkeer) is beschermd door de bepalingen over het telecommunicatiegeheim. Dat houdt in dat Omniblonde en de medewerkers buiten de door de wet opgesomde uitzonderingen geen kennis mogen nemen van het bestaan of de inhoud van dergelijke communicatie.

De websites van de merken waarvoor  Omniblonde distributeur is vermelden soms links naar sites van derden (sociale media, organisatoren door Omniblonde gesponsorde events) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van deze Cookie & Privacy Policy vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van persoonsgegevens.

7. Verstrekken van gegevens aan derden

Omniblonde verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen noch worden deze doorgegeven aan derden tenzij:

Voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij samen met derde partijen. Deze derde partijen worden steeds zorgvuldig geselecteerd. Zo maakt Omniblonde onder meer gebruik van dienstverleners van domeinnaamregistraties, aanbieders van e-maildiensten, aanbieders van SSL-certificaten, aanbieders van cloud connect-diensten, aanbieders van sitebuilder-diensten en aanbieders van online desktop diensten. 

Indien Omniblonde op andere wijze persoonsgegevens aan derden zou geven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgifte en verwerking. Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermt  Omniblonde alle persoonsgegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

In sommige gevallen gebruikt  Omniblonde anonieme, geaggregeerde gegevens voor commerciële doeleinden of voor externe rapportering. Deze gegevens zijn nooit terug te brengen naar een bepaald individu.

8. Rechten van de betrokkene

Je kan een aantal rechten betreffende de verwerking van jouw persoonsgegevens uitoefenen ten aanzien van  Omniblonde, voor zover je over die rechten beschikt onder de toepasselijke wetgeving.

Om jouw rechten uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van jouw persoonsgegevens te voorkomen, dien je bij ons een bewijs van jouw identiteit te verschaffen. Wanneer je dit nodig acht, kan je eveneens richten tot of een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

1) Recht op bezwaar

Je hebt te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens die. Indien door jou bezwaar gemaakt wordt, staakt Omniblonde de verwerking van die persoonsgegevens tenzij Omniblonde dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan jouw belangen, rechten en vrijheden, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

2) Recht op rectificatie en gegevensverwijdering

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen. Daarvoor kan je ons contacteren vanaf een geregistreerd e-mailadres of kunnen jouw gegevens aangepast worden via info@bookies.nl. Om jouw gegevens up-to-date te houden, verzoeken wij je hoe dan ook om ons elke wijziging te melden.

3) Bewaartermijnen

Omniblonde bewaart en verwerkt je persoonsgegevens zolang nodig is om de doeleinden te realiseren. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen, bijvoorbeeld om wettelijke verplichtingen na te komen (om tegemoet te komen aan onze boekhoudkundige en fiscale verplichtingen is  Omniblonde bijvoorbeeld verplicht om facturatiegegevens voor maximaal 7 jaar bij te houden) of uit de juridische noodzaak om bepaalde gegevens als bewijs te bewaren bij geschillen, tot maximaal 10 jaar na beëindiging van jouw contract. Deze gearchiveerde gegevens zijn uiteraard wel slechts beperkt toegankelijk.