Algemene voorwaarden

Voor Omniblonde is de bescherming van klantgegevens enorm belangrijk. Als onze klant zal je verschillende opties hebben om jouw persoonlijke gegevens te beheren en te controleren. Neem de tijd om onze privacy policy door te nemen, net zoals de algemene voorwaarden.

1. Jouw acceptatie

Door deze website te gebruiken en/of te bezoeken (gezamenlijk, inclusief alle inhoud en functionaliteit die beschikbaar zijn via de domeinnaam omniblonde.nu. Je gaat akkoord met (1) deze algemene voorwaarden en (2) de privacyverklaring van Omniblonde en (3) de community-richtlijnen van Omniblonde hieronder. Als je niet akkoord gaat met een van deze voorwaarden, de privacyverklaring van Omniblonde of de community-richtlijnen, is het aan te raden om de Omniblonde-website niet te gebruiken.

Omniblonde kan, naar eigen goeddunken, deze algemene voorwaarden op elk moment wijzigen of herzien, en je stemt ermee in gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen of herzieningen. Niets in deze Overeenkomst wordt geacht rechten of voordelen aan derden te verlenen.

2. Omniblonde-website

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Omniblonde-website, inclusief gebruikers die ook bijdragen aan inhoud, informatie en ander materiaal of diensten op de website.

De Omniblonde-website omvat alle aspecten van Omniblonde, inclusief, maar niet beperkt tot alle producten, software en diensten die via de website worden aangeboden, zoals de Omniblonde-kanalen en andere toepassingen.

De Omniblonde-website kan links bevatten naar websites van derden die geen eigendom zijn van of beheerd worden door Omniblonde. Omniblonde heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites van derden. Bovendien zal en kan Omniblonde de inhoud van sites van derden niet censureren of bewerken. Door de website te gebruiken, onthef je Omniblonde uitdrukkelijk van alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit jouw gebruik van een website van derden. Dienovereenkomstig raden we je aan om op de hoogte te zijn wanneer je de Omniblonde-website verlaat en de algemene voorwaarden en het privacybeleid van elke andere website die je bezoekt te lezen.

3. Algemeen gebruik van de website — Toestemmingen en beperkingen

Omniblonde verleent je hierbij toestemming voor toegang tot en gebruik van de website zoals uiteengezet in deze algemene voorwaarden, op voorwaarde dat:

Je ermee instemt om geen enkel deel van de website via welk medium dan ook te verspreiden, inclusief maar niet beperkt tot gebruikersinzendingen (hieronder gedefinieerd), zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Omniblonde.

Je stemt ermee in om geen enkel onderdeel van de website te wijzigen of aan te passen. Je stemt ermee in om geen toegang te krijgen tot gebruikers inzendingen (hieronder gedefinieerd) of Omniblonde-inhoud via enige technologie of andere middelen dan de pagina’s voor het afspelen van inhoud van de website zelf, of andere expliciet geautoriseerde middelen die Omniblonde kan aanwijzen.

Je stemt ermee in de website niet voor commercieel gebruik te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Omniblonde. Verboden commercieel gebruik omvat elk van de volgende acties die worden ondernomen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Omniblonde:

– verkoop van toegang tot de website of aanverwante diensten op een andere website;

– gebruik van de website of de gerelateerde diensten, met als voornaamste doel het verkrijgen van reclame- of abonnement inkomsten;

– de verkoop van advertenties op de Omniblonde-website of een website van derden, gericht op de inhoud van specifieke gebruikers inzendingen of mniblonde-inhoud;

– en elk gebruik van de website of de daaraan gerelateerde diensten dat Omniblonde naar eigen goeddunken vindt om de bronnen of gebruikers inzendingen van Omniblonde te gebruiken met het effect van concurreren met of verdringen van de markt voor Omniblonde, Omniblonde-inhoud, of de gebruikers inzendingen.

Verboden commercieel gebruik omvat niet: het onderhouden van een origineel kanaal op Omniblonde, om jouw bedrijf of artistieke onderneming te promoten;

Je stemt ermee in om geen geautomatiseerd systeem te gebruiken of te starten, inclusief maar niet beperkt tot “robots”, “spiders” of “offline lezers”, dat toegang heeft tot de website op een manier die meer verzoekberichten naar de Omniblonde-servers stuurt in een bepaalde periode met behulp van een conventionele online webbrowser.

Niettegenstaande het voorgaande, verleent Omniblonde de exploitanten van openbare zoekmachines toestemming om spiders te gebruiken om materiaal van de site te kopiëren met als enig doel en uitsluitend voor zover dit nodig is voor het creëren van openbaar beschikbare doorzoekbare indexen van het materiaal, maar niet caches of archieven van dergelijke materialen.Omniblonde behoudt zich het recht voor om deze uitzonderingen in het algemeen of in specifieke gevallen in te trekken.

Bij het gebruik van de website zul je zich verder houden aan de voorwaarden en bepalingen van deze algemene voorwaarden, Omniblonde Community-richtlijnen en alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wet- en regelgeving.

Omniblonde behoudt zich het recht voor om elk aspect van de Omniblonde-website op elk moment stop te zetten.

4. Je gebruik van inhoud op de site naast de algemene beperkingen hierboven, zijn de volgende beperkingen en voorwaarden specifiek van toepassing op uw gebruik van inhoud op de Omniblonde-website.

De inhoud op de Omniblonde-website, met uitzondering van alle gebruikers inzendingen (zoals hieronder gedefinieerd), inclusief maar niet beperkt tot de tekst, software, scripts, afbeeldingen, foto’s, geluiden, muziek, inhoud, interactieve functies en dergelijke (“Inhoud”) en de handelsmerken, dienstmerken en logo’s die daarin zijn opgenomen (“Merken”), zijn eigendom van of in licentie gegeven aan Omniblonde, onderhevig aan auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten volgens de wet. Inhoud op de Website wordt AS IS geleverd voor jouw informatie en persoonlijk gebruik en mag niet worden gedownload, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven of anderszins geëxploiteerd voor welke andere doeleinden dan ook zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de respectievelijke eigenaren.Omniblonde behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en aan de website en de inhoud.

Je hebt uitsluitend toegang tot gebruikers inzendingen:

  • voor je informatie en persoonlijk gebruik;
    zoals bedoeld via de normale functionaliteit van de Omniblonde-service;

  • Gebruikersreacties worden uitsluitend ter informatie en voor persoonlijk gebruik aan je ter beschikking gesteld zoals bedoeld via de normale functionaliteit van de Omniblonde-service.

  • Gebruikersreacties worden beschikbaar gesteld “zoals ze zijn” en mogen niet worden gebruikt, gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, verzonden, uitgezonden, weergegeven, verkocht, in licentie gegeven, gedownload of anderszins geëxploiteerd op een manier die niet bedoeld is door de normale functionaliteit van de Omniblonde-service of anderszins zoals verboden onder deze overeenkomst.

  • Je hebt alleen toegang tot Omniblonde-inhoud, gebruikers inzendingen en andere inhoud zoals toegestaan onder deze overeenkomst. Omniblonde  behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk zijn verleend in en aan de Omniblonde-inhoud en de Omniblonde-service.

  • Je stemt ermee in je niet in te laten met het gebruik, kopiëren of distribueren van de inhoud anders dan hierin uitdrukkelijk is toegestaan, inclusief het gebruik, kopiëren of verspreiden van gebruikers inzendingen van derden die via de website zijn verkregen voor commerciële doeleinden.

  • Je stemt ermee in om de beveiligingsgerelateerde functies van de Omniblonde-website of functies die het gebruik of het kopiëren van inhoud voorkomen of beperken, of beperkingen op het gebruik van de Omniblonde-website of de inhoud ervan, niet te omzeilen, uit te schakelen of anderszins te verstoren.

  • Je begrijpt dat wanneer je de Omniblonde-website gebruikt, je wordt blootgesteld aan gebruikers inzendingen van verschillende bronnen, en dat Omniblonde niet verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, bruikbaarheid, veiligheid of intellectuele eigendomsrechten van of met betrekking tot dergelijke gebruikers inzendingen.

 

5. Vrijwaring

Je stemt ermee in om Omniblonde, haar moedermaatschappij, functionarissen, directeuren en  werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten of schulden en uitgaven (inclusief, maar niet beperkt tot advocatenkosten) voortvloeiend uit: (i) jouw gebruik van en toegang tot de Omniblonde-website; (ii) jouw schending van een voorwaarde van deze algemene voorwaarden; (iii) jouw schending van enig recht van derden, met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, eigendomsrechten of privacyrechten; of (iv) enige claim dat een van jouw gebruikers inzendingen schade heeft veroorzaakt aan een derde partij.

Deze verplichting tot verdediging en schadeloosstelling blijft van kracht in deze algemene voorwaarden en jouw gebruik van de Omniblonde-website.

 

6. Mogelijkheid om de algemene voorwaarden te accepteren

Je bevestigt dat je ouder bent dan 18 jaar, of een geëmancipeerde minderjarige, of wettelijke toestemming van een ouder of voogd bezit, en dat je volledig in staat en bevoegd bent om de vermelde voorwaarden, verplichtingen, bevestigingen, verklaringen en garanties aan te gaan in deze algemene voorwaarden, en om deze voorwaarden na te leven. In ieder geval bevestig je dat je ouder bent dan 13 jaar, aangezien de Omniblonde-website niet bedoeld is voor kinderen onder de 13 jaar. Als je jonger bent dan 13 jaar, gebruik dan de Omniblonde-website niet. Overleg met je ouders welke sites voor jou geschikt zijn.

 

7. Rechten en licenties

Deze algemene voorwaarden en alle rechten en licenties die hier worden verleend, mogen niet door jou worden overgedragen of toegewezen, maar kunnen zonder beperking worden toegewezen door Omniblonde.

 

8. Algemeen

Je stemt ermee in dat: (i) de Omniblonde-website wordt beschouwd als gevestigd in Rotterdam, Nederland; en (ii) de Omniblonde-website wordt beschouwd als een passieve website die geen aanleiding geeft tot persoonlijke jurisdictie over Omniblonde, specifiek of algemeen, in andere jurisdicties dan Rotterdam.  Elke claim of geschil tussen jou en Omniblonde, die geheel of gedeeltelijk voortvloeit uit de Omniblonde-website zal uitsluitend worden beslist door een bevoegde rechtbank in Rotterdam, Nederland.

Deze algemene voorwaarden, samen met de Privacyverklaring en andere juridische kennisgevingen die door Omniblonde op de website zijn gepubliceerd, vormen de volledige overeenkomst tussen jou en Omniblonde met betrekking tot de Omniblonde-website. Als een bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden, die volledig van kracht blijven. Geen enkele verklaring van afstand van enige voorwaarde van deze algemene voorwaarden zal worden beschouwd als een verdere of voortdurende verklaring van afstand van een dergelijke voorwaarde of enige andere voorwaarde, en het nalaten van Omniblonde om enig recht of bepaling onder deze algemene voorwaarden te doen gelden, vormt geen verklaring van afstand van een dergelijk recht of voorziening. Omniblonde behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, en het is uw verantwoordelijkheid om deze Servicevoorwaarden te controleren op eventuele wijzigingen. Jouw gebruik van de Omniblonde-website na een wijziging van deze algemene voorwaarden betekent dat je instemt met en akkoord gaat met de herziene voorwaarden.

 

9. Community-richtlijnen van Omniblonde 

Vertrouw en respecteer de Omniblonde-gemeenschap. Omniblonde vraagt dat gebruikers de website niet misbruiken en dat elke nieuwe community-functie op Omniblonde een bepaald niveau van vertrouwen, respect en verantwoordelijkheid van jou met zich meebrengt voor iedereen.

10. Copyright Tips van Omniblonde 

Wat is auteursrecht?

Auteursrecht is een vorm van wettelijke bescherming, die mensen die inhoud maken en produceren, de exclusieve rechten verleent om bepaald gebruik van die inhoud te controleren. Voorbeelden van de soorten inhoud die auteursrechtelijk worden beschermd, zijn muziek, artistieke werken, video’s, videogames, boeken en films.

 

Auteursrechtbescherming betekent dat een auteur bepaalde vormen van gebruik van zijn werk kan controleren. Het belangrijkste is dat deze bescherming de eigenaar van het auteursrecht het recht geeft om het kopiëren van hun inhoud te controleren, aan te passen en door te geven. Het uploaden en delen van inhoud via internet impliceert veel van de exclusieve rechten van een auteurs. Het exclusieve karakter van auteursrecht betekent dat alleen de eigenaar kan beslissen wie deze activiteiten uitvoert met betrekking tot hun inhoud. Er zijn beperkingen aan het auteursrecht. Het beschermt bijvoorbeeld in het algemeen geen ideeën of feiten. Daarnaast zijn er enkele vormen van gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dat wettelijk is toegestaan. Dit betekent bijvoorbeeld dat de toestemming van de auteursrechteigenaar niet nodig is om hun werk in een video te gebruiken. De precieze aard van deze uitzonderingen op de auteursrechtelijke bescherming hangt af van de nationale auteursrechtwetgeving die van toepassing is. WIPO heeft internationaal een lijst van bureaus voor intellectueel eigendom en auteursrecht. Je kunt de lijst die voor jouw land van toepassing is hier vinden: http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

Omniblonde respecteert de rechten van alle makers en we hopen dat je met ons zult samenwerken om onze community een creatieve, legale en positieve ervaring te houden voor iedereen, inclusief alle makers. Als je de eigenaar/auteur/songwriter de eer geeft, is het nog steeds auteursrechtelijk beschermd.

Intellectuele eigendom betekent alle intellectuele of industriële eigendom die eigendom is van, in licentie wordt gegeven aan of wordt gebruikt door Omniblonde (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) of waaraan van tijd tot tijd rechten zijn verleend, waaronder: een octrooi, handelsmerk of dienstmerk, auteursrecht, geregistreerd ontwerp, handelsgeheim, morele rechten of vertrouwelijke informatie; een licentie of ander recht om het voorgaande te gebruiken of te verlenen of om de geregistreerde eigenaar of gebruiker van een van het voorgaande te zijn; de Handelsmerken; Persoonlijke informatie; de namen ‘Omniblonde’ (en alle andere namen die in wezen gelijkaardig zijn);

het intellectuele eigendom van de Website en het Werkproduct;

de Inhoud en/of Materiaal (inclusief gerelateerd Werkproduct) geüpload naar de Website; en

eventuele handleidingen of andere documenten die door of namens het Bedrijf zijn verstrekt.

Identificerende merken betekent alle tekens, logo’s, slogans, ontwerpen, kleurenschema’s en patronen en alle andere kenmerken die verband houden met het bedrijf.

 

Informatie betekent persoonlijke informatie en andere informatie. IT-materiaal omvat procedures, documentatie, rapporten en tekeningen. IT-systemen omvatten domeinen, websites, computerprogramma’s, programmalijsten en programmeertools en alle wijzigingen, aanpassingen, nieuwe releases of updates daarvan. Persoonlijke informatie betekent individuele stukjes informatie die, wanneer gezamenlijk gebruikt, je kunnen identificeren. Toegestaan doel betekent het gebruik van de Informatie in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Toegestane derde partijen betekent verwante familieleden. Privacyverklaring of privacybeleid betekent de verklaring en richtlijnen van Omniblonde met betrekking tot de privacy verplichtingen met betrekking tot de persoonlijke informatie van een klant. Overige informatie betekent informatie die Onze informatie is of informatie die geen persoonlijke informatie is. Onze informatie betekent informatie die beschikbaar is op de website, onze IT-systemen en informatie die door het bedrijf in het algemeen wordt gegenereerd bij de levering en levering van diensten.

 

Saloneigenaar betekent een onafhankelijke derde partij professioneel haar eigenaar van een kapsalon (inclusief geautoriseerd personeel van de saloneigenaar) en/of klant van de distributeur, en die een geregistreerd gebruiker is van Omniblonde en/of verwerft en/of abonneert zich direct of indirect om goedgekeurde services te ontvangen. Stylist betekent een onafhankelijke derde partij die een Geregistreerde Gebruiker is van Omniblonde en die direct of indirect Inhoud levert en/of bijdraagt aan het Materiaal op de website van Omniblonde.

 

Handelsmerken betekent een geregistreerd of niet-geregistreerd handelsmerk of handelsmerk aanvraag zoals van tijd tot tijd gespecificeerd door het bedrijf en omvat elk ander handelsmerk dat van tijd tot tijd schriftelijk door het bedrijf wordt gemeld en handelsmerk betekent elk van hen.

Website omvat de interface, functionaliteit, inhoud en werkproduct die beschikbaar zijn gesteld op pagina’s onder de domeinnaam www.omniblonde.nu gerelateerde domeinen en subdomeinen; Bezoeker betekent een individuele persoon die is geassocieerd met een Consument, Distributeur, Saloneigenaar en Stylisten) die de website bezoeken en doorbladeren, maar al dan niet een geregistreerde gebruiker zijn.